این نسخه جهت استفاده شخصی و مدیریت حساب های یک شرکت یا فروشگاه ساده می باشد. حداقل ترین امکانات در این نسخه موجود است.